ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU
Z DNIA 30 CZERWCA 2012 R.

 

STATUT
FUNDACJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „IN SITU”

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „ FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „IN SITU”, zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez Bożennę Marię Biskupską i Zygmunta Józefa Rytkę, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem
notarialnym sporządzonym przez Notariusza Annę Jabłońską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul.
Marszałkowska 140 lok. 100, dnia 16 listopada 2004r., repertorium A nr 6289/2004 , działa na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§4

1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
Celami Fundacji są:
1. promocja sztuki i kultury oraz promocja ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za
granicą,
2. kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej społeczeństwa, w tym edukacja kulturalna,
3. upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności
twórczej,
4. popularyzacja i rozwijanie nowych metod edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
5. promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki,
6. propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego,
poprzez tworzenie nowych miejsc oraz rewitalizację i adaptację obiektów zabytkowych na potrzeby
sztuki i kultury o charakterze społecznym,
7. zakup , rekonstrukcja, adaptacja, dla potrzeb kulturalnych, zabytków,
8. budowa nowych obiektów dla potrzeb kulturalnych,
9. tworzenie kolekcji dzieł sztuki oraz konserwacja dzieł,
10. skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki,
przedsiębiorców i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą,
11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12. wspomaganie rozwoju dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa,
13. rozwój dialogu międzykulturowego.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a) krajowych i międzynarodowych imprez artystycznych, w szczególności wystaw, koncertów,
warsztatów artystycznych, wykładów i projektów edukacyjnych dotyczących różnych dziedzin
sztuki, warsztatów edukacyjnych, szkoleń i rezydencji twórczych,
b) edukacji kulturalnej, filmowej i obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
c) konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów,
d) sieci galerii artystycznych oraz aukcji dzieł sztuki,
e) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami kultury światowej,
f) prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego twórców krajowych i
zagranicznych,
g) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości artystycznej,
h) animacji i popularyzacji życia kulturalnego społeczności lokalnych,
i) produkcji i upowszechniania utworów filmowych, fonograficznych i innych utworów
audiowizualnych,
j) przyznawania stypendiów indywidualnych,
k) zakupu dzieł oraz przyjmowania ich w formie darowizny, zarząd kolekcji, konserwację dzieł
sztuki i ochronę praw autorskich dzieł będących własnością fundacji,
l) nowatorskich przedsięwzięć w obszarze twórczości artystycznej z wykorzystaniem technik
multimedialnych i nowych środków przekazu, w szczególności z wykorzystaniem Internetu,
m) zakupu gruntów i obiektów oraz ich rewitalizacja, modernizacja i adaptacja dla potrzeb sztuki
i kultury o charakterze społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych,
n) przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego rozwoju,
o) promocji i organizacji wolontariatu,
p) gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnieniu dokumentów elektronicznych, materiałów
cyfrowych i naukowych opracowań oraz udostępnianiu fotografii, nagrań dźwiękowych i
filmów.
2. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami
artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oraz
środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§14

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości równej co najmniej 30.000,00 złotych lub, jeżeli są to osoby zagraniczne równowartość tej kwoty
w walucie wymienialnej na złote polskie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji.

 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§17

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji („Rada”),
2. Zarząd Fundacji.

§18

1. Rada Fundacji składa się z trzech osób, powołanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Radę tworzą: Jolanta Męderowicz, Mariusz Knorowski, Bogusław Okapiec.
3. Członkowie Rady:
a) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§19

Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§21

Rada pracuje na posiedzeniach, które zbierają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, o ile nie zachodzi
potrzeba częstszego zwoływania Rady.

§22

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Do kompetencji Rady należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji.

§24

Zarząd Fundacji skład się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez
Fundatorów, działających łącznie. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę
fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§25

1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26

Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym
czasie. Postanowienie § 24 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

§27

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji, o ile uzna to za zasadne w
zależności od ilości powołanych Członków Zarządu.

§28

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§29

1. Do zadań i kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady, a w
szczególności Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala regulamin Biura Fundacji,
f) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
g) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej
oraz w działalności gospodarczej,
i) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
2. Zarząd każdego roku, w terminie do dnia 31 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji (sprawozdanie merytoryczne) za rok ubiegły.

§30

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z twórców skupionych wokół
idei Fundacji.

§31

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W przypadku, kiedy
uzyskanie zwykłej większości nie jest możliwe, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§32

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo
lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§33

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegająca min. na:
1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
2. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
4. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z)
8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)
9. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A)
10. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B)
11. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(PKD 73.12.D)
13. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z)
14. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
15. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
16. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
17. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
18. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
19. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
20. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
21. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
22. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
(PKD 91.03.Z)
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
24. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
25. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
26. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z)
28. Działalność portali internetowych ( PKD 63.12.Z)
29. Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)

§34

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i
inne jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami.

§35

1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin
organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy odpowiedzialność przed
Zarządem Fundacji i on, z zastrzeżeniem treści § 30 pkt 7 niniejszego Statutu, wykonuje zadania
pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.

§36

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników
poszczególnych zakładów.

 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§37

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§38

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym
uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją albo inną
organizacją pozarządową typu stowarzyszenie lub inicjatywa obywatelska.

§40

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§41

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po
zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.

§42

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.

§43

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§44

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz, prowadzącej działalność statutową w tym
samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego. Przekazanie środków nie stanowi w takim przypadku darowizny w
rozumieniu odrębnych przepisów.

§45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§46

Do Statutu dołącza się oświadczenia Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na
cele Fundacji.

Zostań darczyńcą

Jeśli odwiedziłeś Sokołowsko ostatnimi czasy – wiesz, że inwestycje Fundacji przynoszą imponujące efekty. Jeśli nie – zapraszamy, byś się o tym przekonał. Zapraszamy na nasze festiwale, wystawy, zapraszamy do sokołowskich przestrzeni.

Możesz budować to miejsce razem z nami.

Przekaż swój 1% podatku na Fundację Sztuki Współczesnej IN SITU
KRS: 0000225393

Do czego się dokładasz?
Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę dawnego sanatorium dr. Brehmera oraz zabytkowego kinoteatru „Zdrowie”.

 

Przekaż darowiznę online
lub zostań stałym darczyńcą

Przekaż darowiznę

 

Przekaż 1%
na Fundację In Situ

Przekaż 1%